WCK Logo

STATUT STOWARZYSZENIA
„WIELKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Wielkopolskie Centrum Klasteringu”, jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.), zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

1.    Stowarzyszenie jest organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych zrzeszającą  osoby i podmioty zaangażowane w działalność wielkopolskiego środowiska  klastrowego.
2.    Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „WCK”.
3.    Stowarzyszenie używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Wielkopolska Clustering Center".
4.    Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz pieczęci
z oznaczeniem jego nazwy i siedziby.

 

§ 3

1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
2.    Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju na terytorium którego prowadzi działalność.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym w szczególności może przystępować do krajowych organizacji klastrowych oraz klastrowych organizacji międzynarodowych.


Rozdział II
Podstawowe cele Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji

 

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:
1.    Integracja środowiska uczestników regionalnych powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych;
2.    Budowa platformy współpracy środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych we wspieraniu  regionalnego rozwoju gospodarczego oraz kapitału społecznego sprzyjającego dyfuzji innowacji (stworzenie Regionalnego Ekosystemu Klastrowego);
3.    Przekształcenie regionalnych powiązań kooperacyjnych w system klastrowych powiązań multilateralnych, przez kojarzenie ich z instytucjami otoczenia biznesu, parkami naukowo-technologicznymi, instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, samorządem gospodarczym i administracją publiczną;
4.    Współpraca z samorządem regionalnym w zakresie tworzenia regionalnego systemu wspierania rozwoju wielkopolskich klastrów i zrzeszonych w nich podmiotów oraz jego integracja z dokumentami strategicznymi regionu;
5.    Merytoryczne, organizacyjne i instytucjonalne wspieranie wielkopolskich inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych;
6.    Wsparcie w tworzeniu i formalizacji powiązań kooperacyjnych i organizacji klastrowych;
7.    Promocja wiedzy oraz praktyk lokalnych, krajowych i zagranicznych, efektywnie działających organizacji klastrowych;
8.    Rozwój kadr zarządzających wielkopolskimi organizacjami klastrowymi;
9.    Współpraca z pozaregionalnymi i zagranicznymi organizacjami, prowadzącymi działalność w obszarze klasteringu;
10.    Kultywowanie etosu wielkopolskiej przedsiębiorczości oraz promowanie etycznych postaw w biznesie.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.    Organizację spotkań integracyjnych, konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, etc. dla uczestników wielkopolskiego środowiska klastrowego, instytucji innowacyjnych (uniwersytety, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, inkubatory, parki technologiczne, samorząd gospodarczy, instytucje finansowe) oraz przedstawicieli jednostek samorządowych, umożliwiające:
a)    poznanie potrzeb środowiska gospodarczego,
b)    promowanie oferty regionalnego środowiska badawczo-rozwojowego oaz dobrych praktyk w budowaniu partnerstwa do realizacji projektów prorozwojowych,
c)    wzajemne poznanie się osób reprezentujących wielkopolskie środowisko klastrowe;
2.    Współpracę z samorządem regionu w tworzeniu i rozwijaniu instrumentów wsparcia regionalnych organizacji klastrowych przez:
a)    uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszenia w szczególności w pracach zespołów roboczych samorządu regionu ds. gospodarczych, badawczo-rozwojowych, strategicznych,
b)    udział w konsultacjach społecznych programów gospodarczych centralnych
i regionalnych oraz aktów prawnych mających wpływ na działalność środowisk klastrowych,
c)    wnioskowanie i opiniowanie prorozwojowych działań samorządu,
d)    utrzymywanie stałego kontaktu z samorządem regionu w celu pozyskania informacji o podejmowanych inicjatywach prorozwojowych, przekazywaniu informacji o potrzebach środowiska klastrowego, współtworzeniu instrumentów instytucjonalnego i finansowego wsparcia rozwoju środowiska klastrowego;
3.    Inspirowanie powstawania inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych
w regionie;
4.    Monitorowanie potrzeb regionalnych środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych;
5.    Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego w zakresie zagadnień związanych
z tworzeniem i zarządzaniem inicjatywą klastrową;
6.    Pomoc organizacyjną i instytucjonalną animatorom w identyfikacji oraz mobilizacji środowiska klastrowego.
7.    Utworzenie Bazy wiedzy z zakresu klasteringu:
a)    biblioteka wydawnictw drukowanych i wirtualnych, tematycznie związanych
z   klasteringiem,
b)    biblioteka publikacji powstałych w wielkopolskim środowisku klastrowym,
c)    materiały informacyjne funkcjonujących organizacji klastrowych,
d)    utworzenie zespołu ekspertów w zakresie klasteringu,
e)    działalność wydawnicza.
8.    Organizowanie szkoleń menedżerskich dla inicjatorów, liderów, animatorów
i koordynatorów inicjatyw klastrowych;
9.    Współpracę z uniwersytetami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie wprowadzania zagadnień klasteringu do programów nauczania;
10.    Prowadzenie działań mających na celu stworzenie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków rozwoju naukowego;
11.    Współpraca ze sferą badawczo-rozwojową w zakresie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 


§ 8

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    zwyczajnych;
b)    wspierających;
c)    honorowych.
2.    Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacenia składki miesięcznej. Pierwszą składkę zobowiązany jest opłacić za miesiąc, w którym został przyjęty
w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na zasadach określonych w § 9.

 

§ 9

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia następujące wymagania:
a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b)    podziela cele statutowe Stowarzyszenia i deklaruje chęć uczestnictwa w ich realizacji,
c)    przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
d)    złoży deklarację członkowską.
2.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozpowszechnianie idei klasteringu.
3.    Członkostwo honorowe nadaje uchwałą Walne Zebranie Członków.
4.    Członkiem wspierającym może zostać instytucja, której przedmiot działalności zgodny jest z celami statutowymi Stowarzyszenia, która złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek wspierający i posiada osobowość prawną.
5.    Członek wspierający w deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do wspierania Stowarzyszenia pomocą finansową, merytoryczną, organizacyjną lub inną zaproponowaną przez kandydata.
6.    Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka zwyczajnego i członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji przystąpienia.
7.    Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.
8.    Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1.    uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i jego organów;
2.    wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3.    reprezentowania Stowarzyszenia w spotkaniach i imprezach organizowanych z udziałem Stowarzyszenia;
4.    korzystania z urządzeń i sprzętu należącego do Stowarzyszenia, zgodnie z uregulowaniami określonymi  przez Zarząd;
5.    zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej, oceniania i poddawania krytyce ich działalność;
6.    dostępu do wszelkich informacji dotyczących Stowarzyszenia;
7.    zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
8.    korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1.    udziału w pracach Stowarzyszenia;
2.    przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jego władze;
3.    godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
4.    nie podejmowania jakichkolwiek czynności na szkodę Stowarzyszenia;
5.    terminowego uiszczania składek;
6.    udzielania władzom  Stowarzyszenia informacji niezbędnych dla ich działalności;
7.    udzielania pomocy Stowarzyszeniu w wykonywaniu zadań statutowych;
8.    przekazania Zarządowi stowarzyszenia danych do kontaktu, w tym adresu poczty elektronicznej oraz do bieżącego informowania Zarządu o zmianach wyżej wskazanych danych.

 

§ 13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1.    brania udziału w obradach Walnego Zebrania Członków;
2.    korzystania z uprawnień członków zwyczajnych określonych w §11 ust. 4, 6, 7, 8.

 

§ 14

1.    W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu członek Stowarzyszenia może wystąpić o obniżenie, rozłożenie płatności na raty bądź okresowe zwolnienie go z obowiązku płacenia składki.
2.    Obniżenie, rozłożenie płatności na raty lub okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki może nastąpić w przypadku:
a)    trudnej sytuacji finansowej członka Stowarzyszenia potwierdzonej stosownym dokumentami tym w szczególności sprawozdaniem finansowym;
b)    pogorszenia warunków funkcjonowania branży, w której członek Stowarzyszenia działa, z powodu dekoniunktury lub wprowadzenia niekorzystnych regulacji prawnych.
3.    Wniosek o obniżenie, rozłożenie płatności na raty bądź okresowe zwolnienie członka
z obowiązku płacenia składki wraz z uzasadnieniem rozpatruje Zarząd.
4.    Zarząd podejmuje decyzję na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Członek zostaje poinformowany o uchwale podjętej przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
5.    Zarząd może obniżyć składkę, rozłożyć jej płatność na raty lub zwolnić członka
z obowiązku płacenia składki członka Stowarzyszenia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

§ 15

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a)    wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
b)    rozwiązania Stowarzyszenia;
c)    śmierci albo utraty osobowości prawnej;
d)    pozbawienia praw publicznych;
e)    utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych
f)    wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd na skutek:
i.    działalności członka na szkodę Stowarzyszenia,
ii.    uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 24 miesięcy lub nie wywiązywania się członka wspierającego ze świadczenia zadeklarowanej pomocy,
iii.    z powodu naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub regulaminów.
2.    Członkostwo ustaje po upływie miesiąca, w którym członek złożył pisemną, pod rygorem nieważności, deklarację wystąpienia ze Stowarzyszenia.
3.    Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
4.    Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu. W okresie od podjęcia uchwały Zarządu do dnia posiedzenia Walnego Zebrania Członków, członek który ma podlegać wykluczeniu  jest zawieszony
w prawach i obowiązkach.
5.    W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje członkowi jakiekolwiek  roszczenie w stosunku do majątku Stowarzyszenia.
6.    Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Postanowienia ogólne
1.    Władzami  Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zebranie Członków;
b)    Zarząd;
c)    Komisja Rewizyjna.
2.    Uchwały władz Stowarzyszenia, w tym wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W sprawach personalnych tajne głosowanie zarządza się na wniosek chociażby jednego członka Stowarzyszenia uprawnionego do głosowania. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu, protokoły Walnych Zebrań Członków, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz informacje o posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej są przechowywane w księdze protokołów prowadzonej przez Zarząd.

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób w ten sposób uzupełnionych, nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

 

§ 18

Walne Zebranie Członków
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)    z własnej inicjatywy,
b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)    na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
5.    Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
6.    Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz, wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
7.    Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Wraz
z zawiadomieniem doręczany jest porządek obrad. Zawiadomienie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.    Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
9.    W razie braku quorum, rozpoczęcie obrad Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie (po upływie 15 minut od  planowanej godziny  rozpoczęcia), a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 

§ 19

Do kompetencji i obowiązków Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności:
1.    uchwalanie programów i kierunków działalności Stowarzyszenia;
2.    uchwalanie Statutu i jego zmian;
3.    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
4.    wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6.    udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Statucie;
8.    podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;
9.    podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie.

 

§ 20

Zarząd
1.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2.    Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
3.    Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące lub na wniosek prezesa lub dwóch innych osób z Zarządu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie posiedzenia muszą być udokumentowane. Dopuszczalne są posiedzenia Zarządu prowadzone za pomocą telekonferencji, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę komunikacji. O posiedzeniach Zarządu winni być także informowani członkowie Komisji Rewizyjnej.
5.    Uchwała Zarządu w sprawie nie cierpiącej zwłoki może zapaść również poza posiedzeniem Zarządu, zwołanym w terminie krótszym niż 7 – dniowym, poprzez oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku tryb głosowania zarządza Prezes Zarządu a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu, przesyłając członkom Zarządu proponowany tekst uchwały i wyznaczając termin,
w którym głos powinien nadejść do Zarządu oraz sposób jego oddania. Nie nadejście głosu w wyznaczonym terminie jest uważane za jego nie oddanie. Przez sprawę nie cierpiącą zwłoki rozumie się każdą sprawę wymagającą rozstrzygnięcia w terminie krótszym niż czas niezbędny na zwołanie posiedzenia Zarządu, a w szczególności sprawę, która grozi Stowarzyszeniu niepowetowaną szkodą lub utratą znaczącej korzyści.
6.    Uchwały Zarządu mogą zapadać na posiedzeniach odbywanych w formie telekonferencji poprzez oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wiceprezes Zarządu, przesyłając członkom Zarządu proponowany tekst uchwały, wyznacza termin, w którym głos za powinien zostać wysłany do Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie nadejście głosu w wyznaczonym terminie jest uważane za jego nie oddanie.
7.    Zasady oddawania głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej określi Zarząd
w regulaminie.
8.    Uchwały Zarządu są przekazywane wszystkim członkom stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni od dnia ich podjęcia.
9.    Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji,
a ponadto w następujących przypadkach:
a)    złożenia pisemnej, pod rygorem nieważności, rezygnacji z pełnienia funkcji
w Zarządzie;
b)    odwołania przez Walne Zebranie Członków;
c)    śmierci.
10.    Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:
a)    pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)    była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy, poza innymi sprawami wskazanymi w ustawie i niniejszym statucie, w szczególności:
1.    przygotowywanie projektów i planów działania Stowarzyszenia;
2.    podejmowanie decyzji w sprawie przygotowania i realizacji przez Stowarzyszenie projektów;
3.    przygotowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja budżetu, uchwalonego przez Walne Zebranie Członków
4.    składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych;
5.    ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminów płatności, przy czym każda uchwała w sprawie wpisowego i składki członkowskiej zostaje przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków;
6.    uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
7.    podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
8.    zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Stowarzyszenia;
9.    nadzór nad działalnością Biura Stowarzyszenia;
10.    wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
11.    powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej.
12.    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
13.    ustalenie wzoru deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia;
14.    podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia;
15.    przyjmowanie nowych i odwoływanie istniejących członków Stowarzyszenia.

 

§ 22

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia
i zaciągania zobowiązań finansowych
1.    Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli
i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie oraz pełnomocnicy działający samodzielnie w zakresie umocowania.
2.    Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia przez Stowarzyszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciągania kredytów, zaciągania i udzielania pożyczek oraz poręczeń przekraczających kwotę 50.000 zł, wymaga uzyskania zgody Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

Rada Konsultacyjna
1.    Dla sprawniejszego prowadzenia działalności, Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu Rady Konsultacyjnej.
2.    Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje członków Rady Konsultacyjnej.
3.    Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Rady Konsultacyjnej.
4.    Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia i jej głównymi zadaniami są w szczególności: udzielanie wsparcia merytorycznego w działaniach podejmowanych przez Zarząd, opiniowanie projektów opracowań przygotowywanych przez Zarząd.
5.    Zarząd ustanawia regulamin Rady Konsultacyjnej.

 

§ 24

Grupy Robocze
1.    W celu zapewnienia wysokiego profesjonalnego poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać grupy robocze jako wyspecjalizowane funkcjonalnie i organizacyjnie jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.
2.    Grupy robocze są powoływane, reorganizowane i likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
3.    Zadania grup roboczych i zasady ich działania oraz organizację wewnętrzną określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
4.    Grupy robocze nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
5.    Grupami roboczymi kieruje przewodniczący.
6.    Przewodniczącego grup roboczych powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§ 25

Komisja Rewizyjna
1.    Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.
2.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech do 5 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4.    Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
5.    Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
a)    pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)    była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6.    Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
a)    rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej;
b)    odwołania przez Walne Zebranie Członków;
c)    śmierci.

 

§ 26

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie
7 dni od zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie posiedzenia muszą być udokumentowane.
2.    Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

§ 27

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2.    występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z kontroli;
3.    nadzór nad działalnością Zarządu;
4.    opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji międzynarodowych;
5.    wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych, w których przedmiotem jest zbycie i nabycie przez Związek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciąganie kredytów, zaciąganie udzielanie pożyczek oraz poręczeń – przekraczających kwotę 50.000 zł;
6.    coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
7.    żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
8.    ustalenia regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej;
9.    branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział VI
Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

 

§28

1.    Dla wykonywania swoich działań Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo jednostkami realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia, o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
2.    Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
3.    Terenowe jednostki organizacyjne dla realizacji swoich zadań współpracują
z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi; mogą przystępować do krajowych lub regionalnych zrzeszeń po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
4.    Terenowe jednostki organizacyjne działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy porządkowe powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów terenowych jednostek organizacyjnych oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody Zarządu.
5.    Dyrektorów terenowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
6.    Podstawą działalności finansowej terenowych jednostek organizacyjnych są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
7.    Finanse terenowych jednostek organizacyjnych podlegają kontroli biegłego rewidenta i stanowią część składową bilansu Stowarzyszenia.
8.    Zasady gospodarki finansowej, w tym sposobów wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek określa Zarząd.

Rozdział VII
Biuro Stowarzyszenia

 

§ 29

1.    Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Poznaniu.
2.    Pracą Biura kieruje Zarząd zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
3.    Do zadań Biura Stowarzyszenia należy organizowanie od strony techniczno - finansowej spotkań władz statutowych Stowarzyszenia, grup roboczych i innych gremiów powoływanych spośród członków Stowarzyszenia.
4.    Szczegółowe zasady pracy biura, w tym w szczególności lokalizacja Biura, zasady organizowania spotkań władz statutowych Stowarzyszenia oraz innych ciał kolegialnych powołanych na mocy niniejszego statutu określa regulamin ustalony przez Zarząd .

Rozdział VIII
Wyróżnienia, nagrody

 

§ 30

1.    Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą zostać przyznane wyróżnienia i nagrody.
2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na zasadach oraz
w trybie określonym przez Zarząd w odrębnym regulaminie.

Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności związanych z realizowanymi projektami.
2.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
3.    Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy  jego członków.
4.    Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia.
5.    Przepis z ust. 4 dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia oraz osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło
i umów o świadczenie usług, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

 

§ 32

1.    Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
2.    Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3.    Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.


Pobierz Statut