WCK Logo

Zadania

Założenia, cele, główne efekty Wielkopolskiego Centrum Klasteringu

 

Założenia

• WCK - jako ośrodek współpracy inicjatyw klastrowych Wielkopolski; 

• Platforma klastrowa – forum spotkań i dyskusji liderów oraz partnerów inicjatyw klastrowych;

• Koncentracja współpracy na budowaniu łańcuchów wartości w kontekście polityki Inteligentnych Specjalizacji;

• Wdrożenie instrumentów wsparcia aktywności klastrów w ramach regionalnych mechanizmów finansowania; 

• Klastry jako środowisko transferu technologii i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Cele

• Wsparcie wielkopolskich inicjatyw klastrowych (również tych w fazie preembrionalnej) w dążeniu do kreowania przyjaznego ich rozwojowi środowiska społeczno-gospodarczego (koncepcja Regionalnego Ekosystemu Klastrowego);

• Stworzenie bazy informacji niezbędnych dla aktorów i koordynatorów inicjatyw klastrowych Wielkopolski;

• Przygotowanie i wdrożenie koncepcji podnoszenia kompetencji klastrowych podmiotów związanych z ruchem klastrowym w Wielkopolsce;

• Ustanowienie wspólnej platformy komunikacji i wymiany doświadczeń/dobrych praktyk, wypracowywania analiz i wspólnych stanowisk, narzędzi lobbingu na rzecz interesów członków Platformy.

 

Główne efekty

• Platforma klastrowa – forum spotkań i dyskusji lokalnych liderów gospodarczych i partnerów inicjatyw klastrowych – praca w zespołach tematycznych;

• Grupa reprezentująca inicjatywy klastrowe, jako sieć partnerstwa dla realizacji programów rozwojowych w Regionie;

• Realizacja określonych produktów dla przedstawicieli Inicjatyw Klastrowych: wsparcie edukacyjne, zarządcze, koordynacyjne, finansowe, broker technologii;

• Wzmocnienie kompetencji liderów, koordynatorów i animatorów Inicjatyw Klastrowych;

• Budowa zdolności realizacyjnej zintegrowanych projektów tj. współpracy inicjatyw klastrowych z instytucjami otoczenia biznesu, B+R oraz partnerstw z pozostałymi aktorami środowiska klastrowego;

• Wymiana informacji i wzmocnienie pozycji inicjatyw klastrowych, jako powiązań kooperacyjnych w gospodarce Regionu.

 

DZIAŁANIA 2014/2015

 Rok 2014 był rokiem, w którym:

  Powołano i zorganizowano pierwsze w Polsce klastrowe konsorcja strategicznych branż w regionie; zaliczyć do nich można Konsorcjum klastrów branży spożywczej, architektoniczno – budowlanej oraz meblowej;
  Grupa robocza WCK pod przewodnictwem Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego opracowała wskaźniki mierzenia skuteczności klastrów;
•    WCK koordynowało proces powstania bądź rozwoju 4 klastrów w regionie;
  Zidentyfikowano istniejące w kraju klastry branży spożywczej oraz zorganizowano w Ministerstwie Gospodarki pierwsze spotkanie koordynatorów i ekspertów tej branży;
  Podjęto pierwsze kroki do stworzenia platformy zakupów grupowych dla środowiska klastrowego;
  Uściślono współpracę z Centrum Doradztwa Rolniczego;
  Rozpoczęto analizę obszarów współpracy wraz z przedstawicielami nauki i klastrów branży spożywczej;
  Powstała platforma komunikacji z autoryzowanym dostępem do wypracowanych na spotkaniach i warsztatach dokumentów.

 

Wielkopolskie Centrum Klasteringu oprócz pełnienia roli gospodarza spotkań, delegowało swoich przedstawicieli do udziału w licznych spotkaniach, warsztatach oraz konferencjach w roli prelegenta, eksperta, uczestnika.  Wielkopolskie Centrum Klasteringu w 2014 r. zorganizowało łącznie 22 spotkania, oraz reprezentowało środowisko klastrowe regionu Wielkopolski w 16 spotkaniach, warsztatach i, konferencjach regionalnych oraz krajowych.

Poniżej lista spotkań organizowanych przez WCK, oraz spotkań, w których przedstawiciele WCK brali udział.

Spotkania w ramach WCK - 2014 r.

23.01.2014r.   Spotkanie z przedstawicielem bs4 business solutions sp. z o.o., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
23.01.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielką Klastra medycznego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
24.01.2014r.
25.01.2014r.    
  Dwudniowe warsztaty WCK, JANSOWO, Ośrodek Szkoleń i Rekreacji, Kuślin
28.01.2014 r.   III spotkanie grupy roboczej WCK ds. wskaźników mierzenia skuteczności klastrów, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Poznań
28.02.2014 r.   Spotkanie z Zarządem WCK i Radcą Prawnym, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Poznań
11.03.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielem UE, Poznań
12.03.2014 r.   Spotkanie w UM WW
13.03.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielem UAM, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
17.03.2014 r.   Spotkanie założycielskie Klastra Budowlanego, Leszno
18.03.2014 r.   Spotkanie Zarządu WCK, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
19.03.2014 r.   I spotkanie z przedstawicielami Klastra Kolejowego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
25.03.2014 r   II spotkanie Klastra Logistycznego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
07.05.2014 r.   Spotkanie z firmą Soft Bluse SA, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
15.05.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielką Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego , Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
15.05.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielem Klastra "Akademia Architekta" – nawiązanie współpracy, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
17.06.2014 r.   II spotkanie konsorcjum klastrów branży spożywczej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
30.06.2014 r.   Ogólnopolskie spotkanie klastrów branży spożywczej, MG, Warszawa
03.07.2014 r.   Spotkanie Zarządu WCK, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
15.07.2014 r.   I spotkanie i powołanie konsorcjum klastrów branży budowlano - architektonicznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
23.07.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielem Open Nexus Sp. z o. o. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
30.07.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielem Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
07.08.2014 r.   Spotkanie z przedstawicielami nauki oraz przedstawicielami krajowych klastrów spożywczych  - analiza obszarów współpracy, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
05.09.2014 r.   II spotkanie konsorcjum klastrów branży budowlano – architektonicznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

  
 
Udział przedstawicieli WCK w spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych, warsztatach, kongresach itp. (spotkania zewnętrzne) – 2014 r.

14.01.2014r.     Udział w konferecnji nt. nowej perspektywy dla badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020, Politechnika Poznańska
15.01.2014 r.   Udział w konferencji inaugurującej program horyzont 2020 w Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
04.03.2014 r.   Udział w spotkaniu informacyjnym pilotażowego działania DWF 5.4.2 „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych zrzeszonych w nich organizacji”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
15.03.2014 r.   Udział w Konferencji Stowarzyszenia Szkła Budowlanego, Nekla
17.04.2013 r.   Udział w spotkaniu Klubu Klastrów MG, Warszawa
06.05.2014 r.   Udział w warsztatach pt. „Zaprojektowanie systemu zbierania i selekcji do wdrożenia pomysłów na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
20.05.2014 r.   Udział w II Kongresie Klastrów Polskich, Sejm RP, Warszawa
26.06.2014 r.   Udział w I spotkaniu grup roboczych w ramach działań służących identyfikacji inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce, Miedzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
30.06.2014 r.   Organizacja spotkania klastrów branży spożywczej z Polski, MG, Warszawa
30.06.2014 r.   Udział w II spotkaniu grup roboczych w ramach działań służących identyfikacji inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce, WSB, Poznań
10.07.2014 r.   Udział w III spotkaniu grup roboczych w ramach działań służących identyfikacji inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce, WSB, Poznań
12.09.2014 r.   Udział oraz prezentacja WCK w formie wystąpienia na konferencji Wielkopolskiego Klastra Kolejowego, Ostrów Wielkopolski
14.10.2014 r.   Udział w konsultacjach społecznych Krajowego Klastra Kluczowego, Warszawa,
16.11.2014 r.   Udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu: "Standardy zarządzania klastrem". Poznań
02.12.2014 r.  

Udział w konferencji dotyczącej budowania sieci powiązań kooperacyjnych w Koninie, Prezentacja nt. zasadniczych uwarunkowań tworzenia inicjatyw klastrowych, Konin

08.12.2014 r.  

Udział w spotkaniu Rady Klastra Nutribiomed. Prezentacja nt. konsorcjum Wielkopolskich Klastrów branży spożywczej

  
Plany Wielkopolskiego Centrum Klasteringu na 2015 rok

Hasło roku: PROFESJONALIZACJA

1.   Kontynuacja prac w ramach powołanych w 2014 r. konsorcjów klastrowych kluczowych branż regionu:  spożywczej, budowlano – architektonicznej.
2.   Powołanie oraz rozpoczęcie prac w ramach nowych konsorcjów branży meblowej, informatycznej, logistycznej.
3.   Identyfikacja oraz praca nad stworzeniem dedykowanych zestawów działań dla koordynatorów, inicjatyw klastrowych, przedsiębiorstw skupionych wokół regionalnych specjalizacji.
4.   Intensyfikacja działań w obszarze internacjonalizacji (powołanie grupy roboczej, identyfikacja międzynarodowych konsorcjów projektowych, tworzenie konsorcjów projektowych po stronie polskiej, aplikacja wniosków).
5.   Wsparcie powstających klastrów i rozwój istniejących.
6.   Zacieśnienie współpracy z jednostkami samorządowymi, agencjami, IOB, itp. (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Gospodarki, PARP).
7.   Aktywny udział w konferencjach, warsztatach, seminariach – udział w rolach prelegentów, ekspertów.
8.   Organizacja ciekawych, aktywizujących warsztatów, dedykowanych spotkań, konferencji branżowych, mikrowarsztatów.
9.   Rozpoczęcie projektu zakupów grupowych dla środowiska klastrowego.
10.   Dalsze propagowanie pozytywnej idei klasteringu.
11.   Szczegółowa identyfikacja obszarów współpracy nauki i biznesu, inicjowanie tworzenia konsorcjów projektowych.
12.   Działania PR zgodne z potrzebami członków Wielkopolskiego Centrum Klasteringu.

______________________________________
I spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu miało miejsce w czerwcu 2012 r. W listopadzie 2012 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie środowiska klastrowego w Wielkopolsce, po czym w maju 2013 r. nastąpiło spotkanie założycielskie, a w lipcu 2013 r. WCK zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu WCK zaczyna funkcjonować w formie stowarzyszenia, jako organizacja non for profit, staje się  jednostką otoczenia biznesu.